Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Bankalar ve Kitleleri-Veri Ne Söylüyor?

Mar 13, 2019 - 5 min read
Bankalar ve Kitleleri-Veri Ne Söylüyor?

Bankac─▒l─▒k sektörü Türkiye’de rekabetin en yüksek oldu─ču sektörlerden biri. Peki bankalar kitlelerine nas─▒l seslenmeliler. Kitlelerin ilgi alanlar─▒, nüfüs yap─▒lar─▒ nas─▒l? Yürütülecek ileti┼čim stratejileri ile mü┼čterilerin beklentileri nas─▒l kar┼č─▒lanabilir? Kitlelere hangi alanlar ile nas─▒l bir üslup ile yakla┼č─▒lmas─▒ gerekiyor? Bu sorular─▒n cevaplar─▒na dair ipuçlar─▒ verdi─čimiz analizimiz ile kar┼č─▒n─▒zday─▒z.

Markalar art─▒k sadece sundu─ču faydalar ve ürün kalitesi ile ön plana ç─▒km─▒yorlar. Hedeflenen kitle ile duygusal ba─člar─▒n kurulmas─▒ ve sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde yönetilmesi için do─čru alanlar─▒n belirlenmesi ve stratejilerin olu┼čturulmas─▒ konusunda ayr─▒nt─▒l─▒ çal─▒┼čmalar gerekiyor. Analizimizde Türkiye’nin önde gelen bankalar─▒n─▒n sosyal medya hesaplar─▒ ile etkile┼čime geçen kullan─▒c─▒lardan olu┼čturdu─čumuz kitleleri inceledik. Toplamda 50.000 kullan─▒c─▒dan olu┼čturdu─čumuz, Garanti Bankas─▒, Yap─▒ Kredi, Denizbank, ─░┼č Bankas─▒ ve TEB kitlelerinin 08.12.2018-08.03.2019 tarih aral─▒─č─▒ndaki verilerini analizimizde kulland─▒k.

Demografi

Kitlelerin cinsiyet ve ya┼č da─č─▒l─▒m─▒nda büyük farkl─▒l─▒klar ortaya ç─▒km─▒yor. Türkiye’de bankac─▒l─▒k sektörü ile ilgilenen kullan─▒c─▒lar─▒n genel olarak %80'i erkeklerden, %20'si kad─▒nlardan olu┼čuyor. Ya┼č da─č─▒l─▒mlar─▒nda ise bask─▒n grup, inceledi─čimiz 5 kitle için de 24-35 (ortalama %43 ) ya┼č aral─▒─č─▒ndaki kullan─▒c─▒lardan olu┼čmakta. ─░kincil önemli grup ise 35–50 (ortalama %38) ya┼č aral─▒─č─▒. Kitlesi en genç olan bankalar ise (%2'lik bir farkla) Yap─▒ Kredi ve TEB.

Bankac─▒l─▒k kitlesi ilgi alanlar─▒

─░nceledi─čimiz kitlelerin ilgi alanlar─▒

─░lgi Alanlar─▒

Kitleleri ilgi alanlar─▒n─▒ istatistiksel olarak s─▒ralad─▒─č─▒m─▒z ba┼čl─▒ktan yola ç─▒karak analizimizi olu┼čturduk. Yukar─▒da de─čindi─čimiz kitlelerin ilgi alanlar─▒n─▒n ilk 10 s─▒ralamas─▒ içerisindeki oransal farkl─▒l─▒klar, bankalar─▒n─▒n kitlelerini tan─▒mada ve yap─▒lacak hedeflemelerde nas─▒l yollar izlenmesi gerekti─čine dair ipuçlar─▒ sunuyor.

Spor ─░lgisi:

Kitlelerin tamam─▒ erkek domine bir yap─▒da oldu─ču için, hepsinde spora olan ilgi 1. s─▒rada yer almakta. Spor ilgisinin k─▒r─▒l─▒mlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda futbola kar┼č─▒ büyük bir yo─čunla┼čma oldu─ču görünüyor. Oransal farkl─▒l─▒klarda ise TEB Kitlesi ve Yap─▒ Kredi Kitlesi’nin spora olan dü┼čkünlü─čü di─čerlerinden daha yukar─▒da. TEB Kitlesi’nin spora ilgisi banka kitleleri aras─▒nda lider durumda. Bankac─▒l─▒k sektörü ile ilgilenen kullan─▒c─▒lar─▒n büyük ço─čunlu─čunun erkeklerden olu┼čmas─▒ndan dolay─▒ spor; yapaca─č─▒n─▒z hedeflemerde hayati bir önem ta┼č─▒yor.

Mizah:

Kitlelerin tamam─▒nda mizah oldukça önemli bir pozisyonda yer al─▒yor. Özellikle ─░┼č Bankas─▒ ve TEB kitlelerinde mizaha yönelik ilgi di─čerlerine göre daha fazla. Bankac─▒l─▒k sektörünün yapaca─č─▒ pazarlama stratejilerinde mizah unsuruna de─činmeleri ve bu üslubu kullanmalar─▒ oldukça etkili olacakt─▒r. Baz─▒ bankalar─▒n yürüttü─čü reklam faaliyetlerinde komedyenlerden yararlanmalar─▒ bu aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒nda do─čru bir yol olarak öne ç─▒k─▒yor.

Otomotiv:

Erkek domine kitlelerde gözlemledi─čimiz bir di─čer durum ise otomotiv sektörüne kar┼č─▒ yo─čun bir ilginin bulunmas─▒. Bu durum bankac─▒l─▒k sektörü için de geçerli. Özellikle TEB ve Garanti Bankas─▒’n─▒n kitleleri otomotiv ile en fazla ilgilenenlerin ba┼č─▒nda geliyor. Otomobil ticareti ve araç sat─▒n alma konusunda bankalar oldukça önemli bir yere sahip. E─čer bu kitleler üzerine bir çal─▒┼čma yürütmek isteniyorsa, otomotiv ile ili┼čkili bir strateji yarat─▒lmas─▒ do─čru bir yol olacakt─▒r.

Siyaset:

Bankalar ile sosyal medya üzerinden etkile┼čime geçen kullan─▒c─▒lar─▒n bir di─čer ortak özelli─či ise siyasete olan ilgileri. Ülkenin ve dünyan─▒n politik gündemi ile oldukça ilgili olan bu kullan─▒c─▒larla etkile┼čimini sa─člamla┼čt─▒rmak istiyorsan─▒z ülkenin siyasi gündemini yak─▒ndan takip etmelisiniz. Gündemdeki de─či┼čiklikleri takip eden ve bu de─či┼čikliklerden etkilenen kullan─▒c─▒lara ula┼čmak için siz de gündeme göre hamleler yapmal─▒s─▒n─▒z.

Teknoloji:

Ya┼č ortalamas─▒ çok genç olmayan bu kitlelerin teknoloji ile aralar─▒ oldukça iyi. Özellikle ─░┼č Bankas─▒ Kitlesi’nin teknolojiye kar┼č─▒ olan ilgisi di─čerlerinden daha yo─čun. Teknolojik ürün sat─▒n almada bankalar ba┼čvurulan kaynaklar aras─▒nda ve sundu─ču hizmetler itibari ile teknolojik alt yap─▒lar─▒ önemli kurulu┼člar. Bu aç─▒dan bak─▒ld─▒─č─▒n bankalar─▒n teknolojik yeterlilikleri hedef kitleleri gözünde oldukça önemli bir faktör. Yap─▒lan herhangi bir teknolojik yenilik hedeflenen gruplar─▒n gözünden kaçmayacakt─▒r. Yarat─▒lacak stratejilerde teknolojik hizmetlerin duyurulmas─▒ kitlelere uygun tonlamalar ile yap─▒ld─▒─č─▒nda olumlu sonuçlar verecektir.

Sinema:

Bankac─▒l─▒k kitlelerinin en fazla ilgilendikleri sanat dal─▒ olarak sinema öne ç─▒k─▒yor. Özellikle TEB ve ─░┼č Bankas─▒’n─▒n kitleleri aç─▒s─▒ndan sinema oldukça önemli bir ba┼čl─▒k. Öyle ki oransal olarak bak─▒ld─▒─č─▒nda bu iki banka ile etkile┼čime geçen her 3 kullan─▒c─▒dan 1'i sinema ile ilgileniyor.

E-Ticaret:

E-ticaret Türkiye’de her geçen gün büyüyen bir sektör ve bankalar üzerinden hizmet sunuluyor. Bu durum do─čas─▒ itibari ile böyle olsa da, bankac─▒l─▒k sektörü ile ilgilenen kitleler zaten e-ticaret ile ilgileniyorlar. Yürütülecek stratejilerde e-ticaret firmalar─▒ ile i┼čbirli─či yapmak, mü┼čterilere çe┼čitli avantajlar sunmak hem ilgili kitleleri memnun edip hem de di─čer e-ticaret ile ilgilenen kullan─▒c─▒lar─▒ etkilemeye olanak tan─▒yacakt─▒r. E- ticaret ile en fazla ilgilenen kitleler ise TEB ve Yap─▒ Kredi kitleleri.

Bilim:

Bankac─▒l─▒k sektörü kitlelerinde bilim ilgisi 5 banka için de ilk 5 içerisinde yer almakta. Özellikle ─░┼č Bankas─▒ Kitlesi’nin bilim ilgisi di─čerlerinin üzerinde yer al─▒yor. (%29)Bilime kar┼č─▒ olan ilgi; ─░┼č Bankas─▒ Kitlesi’nin içerisinde yüksek e─čitim seviyesine sahip ki┼čilerin daha fazla oldu─čunu gösteriyor.

Edebiyat:

Bankac─▒l─▒k kitlelerinin sanat dallar─▒ içerisinde 3. alan olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kan edebiyat*, inceledi─čimiz gruplar─▒n içerisinde okumaya ilgi duyan bir kesim oldu─čunu gösteriyor. Türkiye özelinde dü┼čünüldü─čünde bu durum, e─čitim seviyelerinin ve kendilerini geli┼čtirme isteklerinin ortalaman─▒n üzerinde oldu─čunu gösterdi─čini söyleyebiliriz.

*TEB Kitlesi hariç hepsinde edebiyat ilk 10 içerisinde bulunmakta.

─░┼č Ya┼čam─▒:

─░┼č ya┼čam─▒na kar┼č─▒ olan ilgi, di─čer banka kitleleri aras─▒nda önemli olarak Denizbank’ta ortaya ç─▒k─▒yor. Di─čer 4 kitlenin ilk 10 s─▒ralamas─▒nda i┼č ya┼čam─▒ gelmiyorken Denizbank Kitlesi’nin 10. s─▒ras─▒nda yer al─▒yor. ─░┼č ya┼čam─▒ ba┼čl─▒─č─▒n─▒n k─▒r─▒l─▒mlar─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda öncelikli olarak ekonomi/finans, ard─▒ndan giri┼čimcili─če kar┼č─▒ bir ilgi bulunmakta.

DenizBank Kitlesi’nin i┼č ya┼čam─▒na kar┼č─▒ olan ilgisi

DenizBank Kitlesi’nin i┼č ya┼čam─▒na kar┼č─▒ olan ilgisi

Moda:

Modaya kar┼č─▒ olan ilgi banka kitleleri aras─▒nda sadece TEB Kitlesi’nde görülüyor. Bu durum TEB bankas─▒ kitlesi üzerine yap─▒labilecek hedeflemelerde oldukça i┼člevsel bir bilgi olarak öne ç─▒k─▒yor. %80'i erkeklerden olu┼čan bir kitlenin %22'sinin modaya kar┼č─▒ bir ilgisinin bulunmas─▒, d─▒┼č görünü┼čüne özel bir ilgi gösteren grubun bu kitle içerisinde bulundu─čunu söylememizi sa─čl─▒yor.

TEB Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒

TEB Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒

TEB Kitlesi’nin ilgi alanlar─▒n─▒n ilk 10 s─▒ralamas─▒nda bütünle┼čik bir da─č─▒l─▒m var. ─░lk 10 içerisinde toplanan alanlar─▒n geride kalanlara göre daha yüksek oranlara sahip olmas─▒, ilgilerinin listede belirttilen alanlara kar┼č─▒ bir yo─čunla┼čma olmas─▒ndan kaynaklan─▒yor.

Son olarak:

Analizimizde Türkiye’nin önde gelen 5 bankas─▒n─▒n kitlelerini ilgi alanlar─▒ ve nüfus yap─▒lar─▒ üzerinden inceledik. Kitlelerin hayat tarzlar─▒ hakk─▒nda önemli bulgular─▒ edinmeye çal─▒┼čt─▒k. Bu gruplar üzerine bir ileti┼čim stratejisi geli┼čtirilmesi gerekiyorsa ilgi alanlar─▒ özelinde bu yollar en etkilileri olacakt─▒r. Elbette Bankac─▒l─▒k sektörü hakk─▒ndaki tüm analizlerimizi bir blog yaz─▒s─▒na s─▒─čd─▒rmak mümkün de─čil!­čśŐ

Bankac─▒l─▒k sektörü hakk─▒ndaki detayl─▒ iç görülerimiz ve etkili stratejilerimiz için bizimle ┼čuradan ileti┼čime geçebilirsiniz!

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest