Announcing Free Research Tools: Turn Amazon, Trustpilot, Tripadvisor, Google Play and App Store reviews into market research!

Makine Öğrenimini Sağlık Sektörü İçin Nasıl Kullanıyoruz?

Jun 11, 2020 - 6 min read
Makine Öğrenimini Sağlık Sektörü İçin Nasıl Kullanıyoruz?

Kimola olarak birçok sektörde faaliyet gösteren markalar─▒n yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rmalarda hedef kitlelerini daha iyi tan─▒yabilmeleri, motivasyonlar─▒n─▒ daha derin bir ┼čekilde anlayabilmeleri ve ara┼čt─▒rman─▒n sonuçlar─▒na daha h─▒zl─▒ bir ┼čekilde ula┼čabilmeleri için teknolojiler geli┼čtiriyoruz.

Veri toplama, veri s─▒n─▒fland─▒rma ve içgörülere ula┼čma ad─▒mlar─▒n─▒n her birinde destek verdi─čimiz sektörlerden biri de sa─čl─▒k sektörü. Konu bazl─▒ s─▒n─▒fland─▒rmalarda daha derinlemesine kategoriler kullanarak, kaynak bazl─▒ yapt─▒─č─▒m─▒z s─▒n─▒fland─▒rmalar─▒ konu bazl─▒ s─▒n─▒fland─▒rmalarla ili┼čkilendirerek ve bu süreçte makine ö─čreniminden de faydalanarak, sa─čl─▒k sektöründeki ara┼čt─▒rmalar─▒ daha etkili hale getiriyoruz.

Dilerseniz Kimola’n─▒n sa─čl─▒k sektörü için makine ö─črenimini nas─▒l kulland─▒─č─▒n─▒ ve Cognitive ürünümüzün benzerlerinden hangi noktalarda ayr─▒ld─▒─č─▒n─▒ daha detayl─▒ inceleyelim.

Kaynak bazl─▒ s─▒n─▒fland─▒rma ve analiz yap─▒yoruz

Sa─čl─▒k sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürün ve hizmetlerini iyile┼čtirmek için ara┼čt─▒rma ┼čirketleriyle uzun zamand─▒r i┼čbirli─či yap─▒yorlar. Ne var ki birçok ┼čirket, makine ö─črenimini kullans─▒n ya da kullanmas─▒n, konu bazl─▒ ara┼čt─▒rmalara odaklan─▒yor. Örne─čin, sosyal medyadan veya di─čer kaynaklardan toplad─▒─č─▒ verilerin hangilerinin akci─čer kanseri ile ilgili oldu─ču, akci─čer kanseriyle ilgili hangi konular─▒n ne s─▒kl─▒kta dile getirildi─či gibi bilgileri sa─člayabiliyor.

Ne var ki özellikle sa─čl─▒k gibi sektörlerde ço─ču zaman verinin ne hakk─▒nda oldu─ču kadar hangi kaynaktan geldi─či de büyük önem ta┼č─▒yor. Örne─čin akci─čer kanseri ile ilgili ula┼č─▒lan konu┼čmalar─▒n hastalar taraf─▒ndan m─▒ hasta yak─▒nlar─▒ taraf─▒ndan m─▒ yoksa hekimler taraf─▒ndan m─▒ dile getirildi─či bilgilerini elde etmek ve verileri bu ┼čekilde s─▒n─▒fland─▒rabilmek, ara┼čt─▒rman─▒n amac─▒na ula┼čabilmesi için çok kritik bir ko┼čul.

Kimola olarak biz, sa─čl─▒k sektörü ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒zda gerek Analytics ürünümüz ile dijitalde toplad─▒─č─▒m─▒z verileri gerekse sizin sa─člad─▒─č─▒n─▒z verileri kaynaklar─▒na göre de s─▒n─▒fland─▒r─▒yoruz. Örne─čin ülseratif kolit ile ilgili bir ara┼čt─▒rma yaparken, bu hastal─▒kla birlikte en çok konu┼čulan konulardan birinin “beslenme tavsiyeleri” oldu─čunu ortaya ç─▒karmakla kalm─▒yor, “beslenme tavsiyeleri” s─▒n─▒f─▒ndaki datan─▒n ne kadar─▒n─▒n hastalar ne kadar─▒n─▒n hekimler taraf─▒ndan olu┼čturuldu─čunu da görmenizi sa─čl─▒yoruz. Bu sayede “Ülseratif kolit hastalar─▒ yo─čun bir biçimde beslenme tavsiyesine ihtiyaç duyduklar─▒n─▒ söylerken, hekim kaynakl─▒ beslenme tavsiyesi içerikleri çok dü┼čük kal─▒yor” ┼čeklinde bir içgörüye ula┼čabiliyoruz. Bu da sektörün, beslenme tavsiyesi konusunda arz ile talep aras─▒nda bir uçurum oldu─čunu görüp, bu bo┼člu─ču doldurma yönünde stratejiler geli┼čtirmesinin önünü aç─▒yor.

Öte yandan, makine ö─črenimini kullanan Cognitive ürünümüzde sisteme tan─▒mlad─▒─č─▒m─▒z Sa─čl─▒k Modeli gibi modeller, kaynak bazl─▒ s─▒n─▒fland─▒rma yaparken yüksek hacimli veriyi yüksek do─čruluk oran─▒yla k─▒sa sürede i┼člemenizi sa─čl─▒yor ve böylece hasta, hasta yak─▒n─▒ s─▒n─▒fland─▒rmas─▒n─▒ otomatize ederek size vakit kazand─▒r─▒yor.

Konu bazl─▒ s─▒n─▒fland─▒rma yaparken derinlemesine etiketler kullan─▒yoruz

Kimola olarak sa─čl─▒k sektörünün verilerini az say─▒da konu ba┼čl─▒─č─▒na göre s─▒n─▒fland─▒rmakla yetinmiyoruz. Örne─čin akci─čer kanseri hakk─▒ndaki bir ara┼čt─▒rmada bu hastal─▒kla ilgili verileri bir araya getirmekle kalm─▒yor, tüm bu verileri “Soru”, “Bilgilendirici içerik”, “Deneyim”, “Yorum” gibi ana konu ba┼čl─▒klar─▒na ay─▒r─▒yoruz. Bu noktada makine ö─črenimini de kullanarak, on binlerce sat─▒r veriyi k─▒sa sürede ve pratik bir ┼čekilde s─▒n─▒fland─▒rabiliyoruz. Makine ö─črenimi ve makine ö─čreniminin kalitatif ara┼čt─▒rmalarda nas─▒l kullan─▒ld─▒─č─▒na dair daha detayl─▒ bilgiye ula┼čabilmek için ilgili sayfalara da göz atabilirsiniz.

Kimola’y─▒ veri s─▒n─▒fland─▒rmas─▒ ve analiz a┼čamalar─▒nda benzerlerinden ay─▒ran ve öne ç─▒karan en önemli faktörlerden biri de derinlemesine s─▒n─▒fland─▒rma yapmam─▒z. Verileri yukar─▒da sayd─▒─č─▒m─▒z ana kategorilere göre s─▒n─▒fland─▒rmakla kalm─▒yor, “Te┼čhis/Tedavi/Alternatif Tedavi Yöntemleri” ┼čeklinde alt s─▒n─▒fland─▒rmalar da yap─▒yoruz. Kimola’da bir sa─čl─▒k ara┼čt─▒rmas─▒, ortalama 6 ana, 30 alt kategoriden olu┼čuyor. Bu s─▒n─▒fland─▒rmalar ile yine hastalar─▒n en çok hangi konularda soru sordu─čundan, en çok hangi konularda ┼čikayet etti─čine, hastal─▒─č─▒n toplum üzerindeki alg─▒s─▒ndan, hangi tedavi hakk─▒nda ne dü┼čündüklerine kadar detayl─▒ veri ve içgörüler elde etmi┼č oluyoruz.

Bu alt s─▒n─▒fland─▒rmalar─▒n yan─▒nda, sa─čl─▒k sektörü ara┼čt─▒rmalar─▒m─▒zda, Analytics ürünümüzün gücünden de faydalan─▒yoruz. Kimola Analytics, belirlenen hekimlerin sosyal medya payla┼č─▒mlar─▒n─▒ anonim olarak toplamakla kalm─▒yor, ayn─▒ zamanda demografik yap─▒lar─▒ndan ilgi alanlar─▒na, ilgilendikleri TV yay─▒nlar─▒ndan etkile┼čime girdikleri haber kanallar─▒na kadar ya┼čam stilleri hakk─▒nda veri sa─čl─▒yor.

Makine ö─črenimini kullanarak sa─čl─▒k sektöründe ne gibi içgörülere ula┼čabiliyoruz?

Analytics ve Cognitive ürünlerimizin bize sundu─ču avantajlar─▒ kullanarak sa─čl─▒k sektörü için sa─člayabilece─čimiz s─▒n─▒fland─▒rma ve analizler hakk─▒nda baz─▒ somut örnekler vererek devam edelim:

Makine ö─čreniminden faydalanarak, elde etti─čimiz verileri “Hastal─▒k”, “Hasta yak─▒n─▒” ve “demografi” gibi s─▒n─▒fland─▒rmalara tabi tuttu─čumuzda, belirli bir hastal─▒k için hastan─▒n bak─▒m─▒n─▒ üstlenen ki┼čilerin hangi ya┼č aral─▒─č─▒nda oldu─čunu ve hatta hastayla yak─▒nl─▒k derecesini rahatça görebiliyor ve buna göre bir strateji geli┼čtirmenizi sa─člayabiliyoruz. Varsayal─▒m, A hastal─▒─č─▒ bulunan çocuklar─▒n bak─▒mlar─▒n─▒n ebeveynleri, ya┼čl─▒lar─▒n bak─▒mlar─▒n─▒n ise torunlar─▒ taraf─▒ndan yerine getirildi─čine dair bir sonuca ula┼čt─▒k. Böylece daha ileri ya┼člardaki insanlarda görülen bir hastal─▒k için hasta yak─▒nlar─▒na yönelik bir strateji geli┼čtirmek istedi─činizde, dijitaldeki hedef kitlenizin gençlerden olu┼čtu─čunu bilmek, onlarla ileti┼čimde hangi mecralar─▒ veya nas─▒l bir dili tercih etmeniz gerekti─či konusunda çok de─čerli içgörüler sa─člam─▒┼č oluyor.

“Hastal─▒k”, “Hasta”, “Demografi” ve “Sorular” kategorilerini s─▒n─▒fland─▒rd─▒─č─▒m─▒zda ise, belirli bir hastal─▒─č─▒ bulunan insanlar─▒n ne tip tecrübeler ya┼čad─▒klar─▒n─▒ ö─črenebiliyoruz. Yine bir örnek üzerinden gidelim; farz edelim ki B hastal─▒─č─▒na sahip insanlar─▒n en çok hangi konular hakk─▒nda kayg─▒land─▒klar─▒n─▒ ö─črenmek istiyoruz. Elimizdeki veriyi belirledi─čimiz etiketlere göre s─▒n─▒fland─▒rd─▒─č─▒m─▒zda ve analiz etti─čimizde, B hastal─▒─č─▒ için 18-24 ya┼č aras─▒ndaki erkek hastalar─▒n, hastal─▒klar─▒n─▒n askerde onlar─▒ nas─▒l etkileyece─čine dair sorular sordu─čunu fark ediyorsak, bu konuya odaklanan bilgilendirici içerik sa─člamak gibi bir ileti┼čim stratejisi önerebiliyoruz. Türkçe dilinde haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z, bir metnin hastaya m─▒ yoksa hasta yak─▒n─▒na m─▒ ait oldu─čunu otomatik i┼čaretleyen Hasta ve Hasta Yak─▒n─▒ Makine Ö─črenimi Modeli'mizi deneyimlemek için buraya t─▒klayabilirsiniz.

Yukar─▒daki iki örnekte oldu─ču gibi do─čru s─▒n─▒fland─▒rmalar─▒ bir arada kulland─▒─č─▒m─▒zda hedef kitlenizi do─čru anlamakla kalm─▒yoruz, ayn─▒ zamanda ilk bak─▒┼čta göze çarpmayan gizli içgörüleri de fark edebiliyoruz.

Kimola olarak sundu─čumuz veri sa─člama, veri s─▒n─▒fland─▒rma ve analiz hizmetiyle ula┼čabilece─činiz içgörüler aras─▒nda a┼ča─č─▒daki gibi örnekler de yer al─▒yor:

  • X hastal─▒─č─▒yla ilgili yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar gösteriyor ki fikir belirten insanlar─▒n %66’s─▒ hastal─▒─č─▒n bula┼čma ko┼čullar─▒yla ilgili bilimsel olarak kan─▒tlanmam─▒┼č bir inanca sahip. Bu noktada insanlara do─čru bilgi vermeye odaklanan bir strateji geli┼čtirmek daha do─čru olacakt─▒r.
  • D─▒┼čar─▒dan bak─▒nca fark edilemeyen hastal─▒klarla ilgili soru soran insanlar─▒n büyük bölümü hastan─▒n kendisiyken, hastal─▒─č─▒n d─▒┼čar─▒dan fark edilebildi─či hallerde ebeveyn, kuzen, arkada┼č gibi hasta yak─▒nlar─▒ da hastal─▒─č─▒n tedavi sürecine dahil oluyor. Bu yüzden, hedef kitleye karar verirken, hastal─▒─č─▒n hangi kategoriye girdi─čini göz önünde bulundurmak faydal─▒ olacakt─▒r.
  • X hastal─▒─č─▒n─▒n tedavisiyle ilgili çok büyük bir bilgi talebi varken, bilgilendirici içerik çok az. Bilgi talep eden insanlar en çok özel hastanelerin konuyla ilgili genel blog içeriklerine yorum b─▒rakarak talepte bulunuyorlar.
  • X ilac─▒yla ilgili ara┼čt─▒rmada ula┼č─▒lan ┼čikayetlerin %80’i ilaca çok zor ula┼č─▒labildi─činden yak─▒n─▒yor. Bu noktada derneklerin sözcülük konusunda aktif rol oynamas─▒ sa─članabilir.
  • X hastal─▒─č─▒na dair sorular─▒n %60’─▒ Y ve Z hastal─▒─č─▒ bulundu─čunu söyleyen ve bu durumda X hastal─▒─č─▒ için yüksek risk grubunda olup olmad─▒─č─▒n─▒ merak eden insanlardan gelmi┼č. X hastal─▒─č─▒ için ilaç ya da a┼č─▒ geli┼čtiren bir firman─▒n, Y ve Z hastal─▒klar─▒ hakk─▒nda da bilgi sahibi olmas─▒ gerekir.

(Not: Örneklerdeki veriler sadece fikir vermesi aç─▒s─▒ndan seçilmi┼čtir, gerçek ara┼čt─▒rma sonuçlar─▒n─▒ yans─▒tmamaktad─▒r.)

Kimola Cognitive’i Ücretsiz Deneyin

Sa─čl─▒k sektörünün önemli aktörleriyle y─▒llard─▒r i┼č birli─či yaparak edindi─čimiz tecrübelerden faydalanmak ve makine ö─črenimi kullanarak sa─člad─▒─č─▒m─▒z veri toplama, veri s─▒n─▒fland─▒rma ve veri analizi gibi hizmetler hakk─▒nda daha fazla bilgi edinmek isterseniz buradan bizimle ileti┼čime geçebilir ya da Calendly üzerinden bir görü┼čme randevusu talep edebilirsiniz.

Ayr─▒ca, Kimola Cognitive’i daha yak─▒ndan tan─▒mak ve %89’luk do─čruluk oran─▒yla çal─▒┼čan Sa─čl─▒k Modeli gibi modellerimizi kullanarak verilerinizi nas─▒l pratik bir ┼čekilde s─▒n─▒fland─▒rabilece─činizi görmek için bu sayfay─▒ ziyaret ederek üye olabilir ve Cognitive’i ücretsiz deneyebilirsiniz.

Subscribe to Our Newsletter!

We gather global consumer research news and share them with 3000+ marketing and research professionals worldwide.

Latest